தோழர் என்.சங்கரய்யாவின் வாழ்க்கையே செய்தியாக…


96வது வயதில் தோழர் என்.சங்கரய்யா (ஜூலை 15, 2017) இன்று அடி எடுத்து வைக்கிறார். TNCPIM அவரை வாழ்த்துகிறது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s