அக்டோபர் புரட்சியின் நூற்றாண்டு கொண்டாட்டம்.. : எஸ். ராமகிருஷ்ணன்


நவம்பர் புரட்சியின் நூற்றாண்டு துவக்க விழாவில் எழுத்தாளர் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் அவர்களின் உரை.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s